Primăria Comunei Mănești anunță organizarea procedurii de licitație pentru închirierea unui spațiu cu destinația Centru medical multifuncțional, ce aparține domeniului public al comunei Mănești, situat în Comuna Mănești, sat Băltița, str. Principală, nr.68, județul Prahova. 

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Comuna Manesti cu sediul în Manesti, Str. Principala, nr. 181, județul Prahova, cod fiscal 2843817, telefon 0244484304, fax 0244484470, e-mail: primaria.manesti@yahoo.com

2. Informații generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Licitație publică pentru închirierea unui spațiu cu destinația Centru medical multifuncțional, ce aparține domeniului public al comunei Măneşti, situat în Comuna Măneşti, sat Băltița, str. Principală, nr.68, județul Prahova Inchirierea se face conform art. 310-347 din OUG. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 34-24.04.2024.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:

La cerere, de la sediul instituției, compartiment achizitii publice.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului / compartimentului din cadrul proprietarului, de la care se poate obţine un exemplar din documentația de atribuire:

Se poate obține de la compartiment achizitii publice din cadrul Primăriei Comunei Manesti, str. Principala, nr. 181, județul Prahova.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Dacă se ridică de la sediul instituţiei: 50 lei / exemplar, ce se achită la caserie.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 14.06.2024, ora 15.00.

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 17.06.2024, ora 15.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Manesti, str. Principala, nr. 181, județul Prahova.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Într-un singur exemplar , într-un plic sigilat.

5. Data şi locul la care se va desfăşură sedința publică de deschidere a ofertelor: 18.06.2024, ora 11.00, Primăria Comunei Manesti, str. Principala, nr. 181, județul Prahova

6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova, Ploieşti, str. Văleni nr. 44, telefon: 0244/ 544781, fax: 0244/529107, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 24.05.2024.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.